Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

บุคลากร

ฝ่ายการศึกษานางพจนี  อ่อนเพ็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

-

นายมนตรี  ตันสงวน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นางสาวปรียา  รัตนชาคริต
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวพีรนันท์  จำนงค์ทรง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวพรทิพย์  สิริปทุมรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางยุพา  ฝีมือช่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายกิตติเชษฐ์  เบญจกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนภัสสรณ์  วัฒนศิรพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน