Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

หน้าที่รับผิดชอบ

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะการควบคุมดูแลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะการควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การกำจัดแมลง และสัตว์นำโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ กำจัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

เบอร์โทรศัพท์ตรง 024276671
เบอร์ต่อภายใน 5268, 5269
 
 
 
แบบคำขออนุญาตต่างๆ
          1. คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.1 (แบบฟอร์ม)
          2. คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.3 (แบบฟอร์ม)
          3. คำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.4 (แบบฟอร์ม)
          4. คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.6 (แบบฟอร์ม)
          5. คำขอโอนการดำเนินกิจการ แบบ อภ.8 (แบบฟอร์ม)
          6. คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ แบบ อภ.9 (แบบฟอร์ม)
          7. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ (แบบฟอร์ม)
          8. คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน แบบ ส.ฌ.1(แบบฟอร์ม)
          9. เรื่องราวขอรับใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน แบบ ต.อ.4 (PDF)
          10. คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
          11. จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.1(แบบฟอร์ม)
          12. คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.5 (แบบฟอร์ม)
          13. คำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
          14. หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.8 (แบบฟอร์ม)
          15. คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.10 (แบบฟอร์ม)
          16. คำขอโอนการดำเนินกิจการ สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.11 (แบบฟอร์ม)
          17. คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
          18. จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.12 (แบบฟอร์ม)
          19. คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
              ส.ณ.1 ( แบบฟอร์ม), ส.ณ.5 (แบบฟอร์ม), 
              ส.ณ.6 (แบบฟอร์ม), ส.ณ.8 (แบบฟอร์ม), ส.ณ.9 (แบบฟอร์ม),
              ส.ณ.10 ( แบบฟอร์ม), ส.ณ.11 ( แบบฟอร์ม)
          20. คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ฆ.ษ.1 (แบบฟอร์ม)