อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 : ทั่วโลก : ประเทศไทย : ระบบคัดกรอง COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร
Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์

สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2560
เดือน จัดตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลง เลิก คัดสำเนา ออกใบแทน ยอดรวม
ต.ค.59 12 5 10 2 1 30
พ.ย.59 20 2 14 1 2 39
ธ.ค.59 11 4 7 5 2 29
ม.ค.60 21 3 6 1 1 31
ก.พ.60 22 7 10 3 1 43
มี.ค. 60 34 6 7 4 - 51
เม.ย. 60 19 3 7 1 1 31
พ.ค. 60 20 5 3 3 - 31
มิ.ย. 60 20 6 9 1 - 36
ก.ค. 60 27 6 6 - - 39
ส.ค. 60 24 6 9 1 - 40
ก.ย. 60 24 8 10 2 1 45
 

สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2559
เดือน จัดตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลง เลิก คัดสำเนา ออกใบแทน ยอดรวม
ต.ค. 58 16 4 7 5 - 32
พ.ย. 58 22 5 8 2 - 37
ธ.ค. 58 16 6 6 3 1 32
ม.ค. 59 18 5 6 4 2 35
ก.พ. 59 22 5 7 2 1 37
มี.ค. 59 30 7 10 2 - 49
เม.ย. 59 8 10 6 1 - 25
พ.ค. 59 30 5 5 3 1 44
มิ.ย. 59 29 5 13 4 1 52
ก.ค. 59 22 5 8 2 - 37
ส.ค. 59 23 5 9 3 - 40
ก.ย. 59 20 3 3 2 - 28
ต.ค.59 12 5 10 2 1 30
พ.ย.59 20 2 14 1 2 39
ธ.ค.59 11 4 7 5 2 29