Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานการปกครอง  การทะเบียน  การจัดทำแผนพัฒนาเขต  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ  การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ  การสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอื่นๆ  การสาธารณูปการ  การส่งเสริมการฝึก  และประกอบอาชีพ  การส่งเสริมการลงทุน  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  การจัดการศึกษา  การสังคมสังเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  การส่งเสริมกีฬา  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย  โรงมหรศพ  และสาธารณสถานอื่นๆ  การคุ้มครอง  ดูแลบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การผังเมือง  การวิศวกรรมจราจร  การดูแลรักษาที่สาธารณะ  การควบคุมอาคาร  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การส่งเสริมและสนับสนุน  การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  การจัดเก็บรายได้  การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 59)​