อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 : ทั่วโลก : ประเทศไทย : ระบบคัดกรอง COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร
Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย
 
การติดต่อขอหนังสือรับรองบุคคล ติดต่อได้ที่ฝ่ายใด?
สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายปกครอง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 024279098 

วันเสาร์เปิดบริการทำบัตรประชาชนได้หรือไม่?
ฝ่ายทะเบียนเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 024272972

หากต้องการสูบสิงปฏิกูลสามารถติดต่อได้ที่ใด?
สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 024277919

กรณีสำเนาทะเบียนบ้านสูญหายหรือถูกทำลาย ต้องดำเนินการอย่างไร
เจ้าบ้านหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน มายื่นคำร้องต่อสำนักทะเบียนที่ทะเบียนบ้านดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ เพื่อแจ้งเอกสารสูญหาย และรอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับใหม่ เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท

คนเกิดภายในบ้านทำอย่างไร
ให้เจ้าบ้านหรือบิดา มารดา แจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้าน ภายใน 15 วัน

การขอตรวจ หรือคัดสำเนารายการ หรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน ต้องทำอย่างไร
ผู้มีส่วนได้เสีย ตรวจ หรือขอตรวจ หรือคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนบ้านได้ทุกสำนักทะเบียน ในเวลาราชการ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท

การขอเลขหมายประจำบ้านต้องทำอย่างไร
บ้านที่ยังไม่มีเลขหมายประจำบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียน เพื่อขอเลขหมายประจำบ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ

ถ้าต้องการรื้อถอนบ้านต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
ให้ผู้รื้อแจ้งการรื้อบ้านต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันรื้อบ้านเสร็จ

เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้านไปต้องดำเนินการอย่างไร
ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก

เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าบ้าน จะต้องดำเนินการอย่างไร
ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน

การแจ้งย้ายปลายทางต้องดำเนินการอย่างไร
ผู้ย้ายที่อยู่ต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านและคำยินยอมให้ย้ายข้าวของเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ใหม่ ไปแสดงต่อนายทะเบียน และเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท

การขอมีบัตรใหม่ กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรก
ผู้ขอมีบัตรครั้งแรก ต้องมีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้ หลักฐานใช้สูติบัตร

การขอมีบัตรใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
ผู้ขอมีบัตรยื่นคำร้องภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรหมดอายุ เกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท โดยยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้ หลักฐานใช้บัตรเดิมที่หมดอายุ

การขอมีบัตรใหม่ กรณีบัตรหาย
ผู้ขอมีบัตรยื่นคำร้องภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรหาย เกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท โดยยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้ หลักฐานใช้สำเนาบัตรเดิมที่ทำหาย หรือหลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่าย เช่น ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง เป็นต้น

การจดทะเบียนสมรสต้องทำอย่างไร
คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้ หลักฐานที่ใช้ สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หากคู่สมรสเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน ใช้หลักฐานใบสำคัญการหย่ามาแสดงด้วย พยาน 2 คน

การจดทะเบียนหย่าต้องทำอย่างไร
คู่หย่ายื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้ หลักฐานที่ใช้ สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญการสมรส หนังสือข้อตกลงการหย่า พยาน 2 คน