Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

แบบฟอร์ม-คำขอต่าง ๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝ่ายปกครอง
 
แบบ ทพ. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หนังสือมอบอำนาจ ทะเบียนพาณิชย์
แบบคำร้อง ทะเบียนพาณิชย์
คำขอตรวจค้นเอกสาร / รับรองสำเนาเอกสาร / ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์
คำขอจดทะเบียนสมาคม (ส.ค.1)
คำขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม (ส.ค.2)
คำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด
หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม (ส.ค.3)
แบบแจ้งการเลิกสมาคม
คำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ (ม.น.1)
คำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
/คำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ (ม.น.2)
แบบแจ้งการเลิกมูลนิธิ (ม.น.6)
คำร้องขออนุญาตการต่างๆ
บันทึก ป.ค. 14 สอบสวนรับรอง
แบบแจ้งเรื่องร้องทุกข์และป้องกันภัยกรุงเทพมหานคร
แบบลงทะเบียนเพิ่มเติม ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ (แก๊ส)
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝ่ายทะเบียน
 
ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน
หนังสือยินยอมการเป็นเจ้าบ้าน
หนังสือมอบหมาย/ยินยอมให้ดำเนินการ
บันทึกคำให้การของผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (One Stop Service)
คำขอตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
คำร้องขออนุญาตการต่างๆ
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝ่ายโยธา
 
แบบฟอร์มขอถมดิน
หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน
หนังสือมอบอำนาจของผู้ขอ
ใบแจ้งการขุดถมดิน
ใบรับแจ้งการขุดถมดิน ด.2
หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน ด.3
หนังสือมอบอำนาจขุดถมดิน ด.4
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพ ด.5
สัญญาต่างๆ
สัญญาให้เช่าทรัพย์สิน
สัญญายินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สิน
สัญญายินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สินเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เพื่อประโยชน์
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
สัญญายินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สินโดยจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินหรือจดทะเบียนภาระจำยอม
สัญญายินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สินเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มขออนุญาตอาคาร
คำร้องตัดคันหินทางเท้า
นส.อุทิศที่
บัญชีที่สาธารณะ
บัญชีคลองลำกระโดง
กฎหมายอำนวยความสะดวก2558
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝ่ายสิ่งแวดล้อม
 
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.1
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.3
คำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่
หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อภ.4
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.6
คำขอโอนการดำเนินกิจการ แบบ อภ.8
คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ แบบ อภ.9
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ
คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร แบบ สอ.1
คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.5
คำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร แบบ สอ.8
คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.10
คำขอโอนการดำเนินกิจการ สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.11
คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร แบบ สอ.12
คำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.13
เรื่องราวขอรับใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน แบบ ต.4
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝ่ายรายได้
 
แบบแจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)
แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดินการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.8)
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
แบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1)
หนังสือมอบอำนาจ ฝ่ายรายได้
คำร้องขออนุญาตการต่างๆ
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 
แบบฟอร์มขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
แบบฟอร์มสูบไขมัน
แบบฟอร์มการขอรับบริการตัดแต่งกิ่งไม้
แบบฟอร์มรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จากประชาชน
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝ่ายการศึกษา
 
ใบรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน (เอกสารหมายเลข 1)
บันทึกแจ้งประวัติบุคคล (เอกสารหมายเลข 2)
คำขอเพิ่มวุฒิ
คำร้องการโอน
แบบข้าราชการครู 1 และ 2
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝ่ายการคลัง
 
หนังสือมอบอำนาจ
ใบสำคัญรับเงิน
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝ่ายเทศกิจ
 
การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ
การขออนุญาตนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ(กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิรับเงิน)
หนังสือมอบอำนาจ(กรณีไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ฯลฯ)
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด