Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ตัวชี้วัดที่ 3.4 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตัวชี้วัดที่ 3.4 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559
 
  • สำหรับหน่วยงานในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
          ดาวน์โหลดเอกสาร
 
  • สำหรับสำนักงานเขต
          ดาวน์โหลดเอกสาร
 
  • สำหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
          ดาวน์โหลดเอกสาร