Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ประมูลจ้างก่อสร้างถนนเลียบคลองเปรมประชากรฯ

ประมูลจ้างก่อสร้างถนนเลียบคลองเปรมประชากรด้านทิศตะวันตก ระยะที่ 1 จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองทุ่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์