Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประมูลจ้างก่อสร้างถนนเลียบคลองเปรมประชากรด้านทิศตะวันตก ระยะที่ 1 จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองทุ่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนเลียบคลองเปรมประชากรด้านทิศตะวันตก ระยะที่ 1 จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองทุ่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์