Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ฝ่ายการคลัง

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด (ได้แก่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดทำสรรพบัญชีและทะเบียนต่างๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดทำงบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน การจัดทำรายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การควบคุมการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเลคทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน 9 ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
  


งานรับเงิน

รับชำระเงินภาษี

1. ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,ภาษีบำรุงท้องที่ ,ภาษีป้าย ,ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับน้ำมัน(เริ่มใช้ 1 ต.ค. 59)
ผู้ชำระเงินค่าภาษีต้องนำใบแจ้งการประเมินภาษีหรือใบเสร็จรับเงินปีล่าสุดมายื่นพร้อมชำระเงินที่ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) ช่อง 22 - 23
2. ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
- ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายควบคุมอาคาร
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนมูลนิธิ ,สมาคม
- ใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
- ใบอนุญาตตลาดเอกชน
  • ผู้ชำระเงินต้องติดต่อที่ฝ่ายต่างๆเพื่อที่จะตรวจสอบคำนวณค่าธรรมเนียมและเขียนใบนำชำระเงินค่าธรรมเนียม ผู้ชำระค่าธรรมเนียมจะต้องนำเอกสารมายื่นพร้อมชำระที่ฝ่ายการคลังสำนักงานเขต
ช่องทางการชำระเงินภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

1. ชำระที่เคาน์เตอร์บริการรับชำระเงิน ณ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) ของฝ่ายการคลัง หรือฝ่ายการคลังทุกสำนักงานเขต
2. ชำระที่กองการเงิน สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) สาขาทั่วประเทศ (ชำระเงินภายในกำหนดที่ระบุในเอกสารแจ้งการประเมิน)
3. ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย
4. Page To Page (เข้า Website กทม. และชำระเงินผ่าน KTB Online หรือ KTB Corporate Online)
  • รายการชำระเงินตามข้อ 3 - 5 เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อรายการทุกช่องทางและชำระได้เฉพาะภาษีบำรุงท้องที่, ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย เท่านั้น
ขั้นตอนในการติดต่อชำระเงิน

1. ยื่นแบบใบแจ้งการประเมินที่ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) ของฝ่ายการคลัง
2. ชำระเงินตามรายการที่ใบแจ้งการประเมิน
3. ตรวจสอบยอดเงินที่ชำระกับใบเสร็จพร้อมเงินทอนให้ถูกต้อง
  


งานจ่ายเงิน  การรับเงิน(เช็ค)กับฝ่ายการคลัง

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นเจ้าของกิจการตัวจริง พร้อมถ่ายเอกสารรับรองสำเนา 1 ชุด
2. กรณีผู้เป็นเจ้าของไม่สามารถมาด้วยตนเอง ให้มอบหมายบุคคลอื่นมาแทน โดยทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ มีข้อความระบุว่ามอบให้ใคร มารับเงินเป็นค่าอะไร จำนวนเท่าไหร่ และต้องมีพยาน 2 คนพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบ(เจ้าของ) บัตรประจำตัวของผู้รับมอบพร้อมแนบสำเนาถูกต้อง

ขั้นตอนในการติดต่อขอรับเช็ค

1. กรณีเจ้าของกิจการมารับด้วยตนเอง
- แจ้งชื่อบริษัท/บุคคล ที่มาขอรับเช็ค
- แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์
- ตรวจใบเสร็จรับเงินจากบริษัท/บุคคล ต้องมีจำนวนเงินและรายละเอียดถูกต้องตรงกันกับฎีกาเบิกจ่าย
- ลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหน้าฎีกาเบิกจ่าย ทะเบียนจ่ายเช็คไว้เป็นหลักฐาน
- รอรับใบเสร็จภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2. กรณีมอบอำนาจรับเช็ค
- แจ้งชื่อบริษัท/บุคคล ที่มาขอรับเช็ค
- หนังสือมอบอำนาจ ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
- แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ
-สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์
- ตรวจใบเสร็จรับเงินจากบริษัท/บุคคล ต้องมีจำนวนเงินและรายละเอียดถูกต้องตรงกันกับฎีกาเบิกจ่าย
- ลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหน้าฎีกาเบิกจ่าย ทะเบียนจ่ายเช็คไว้เป็นหลักฐาน
- รอรับใบเสร็จภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 


แบบฟอร์มต่างๆ

แบบคำร้องขออนุญาตการต่างๆ 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบหนังสือมอบอำนาจ (บุคคลทั่วไป)

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบฟอร์มการรับชำระเงิน 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบหลักฐานการรับหลักประกันซอง 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบงบรายละเอียดเอกสารประกอบการขอเบิก 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างประจำ

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบแจ้งการตกเบิกเงินเดือนข้าราชการที่เบิกย้อนหลัง ของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบบัญชีจ่ายเงินค่าตอบแทน 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบบัญชีจ่ายเงินค่าจ้างรายวัน 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบใบสำคัญจ่ายเงินสมทบเงินประกันสังคม ส่วนของลูกจ้าง 

•    เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบใบรับรองการจ่ายเงิน 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

แบบฟอร์มบันทึกการส่งและรับมอบเงิน 

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

 

smiley ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.  ​smiley

smiley สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายการคลัง ชั้น 5 smiley

smiley โทรศัพท์ 0 2513 9948 โทรสาร 0 2513 9252 smiley