Welcome to the official website of Chatuchak district office ❋ Xin chào ❋ Salamatseng ❋ ສະບາຍດີ ❋ Mingkalaba ❋ Selamat ❋ ជំរាបសួរ ❋ Selamat datang ❋ 你好 ❋ Kumusta.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng
ค้นหา

ฝ่ายปกครอง

คู่มือติดต่อราชการของฝ่ายปกครอง

การให้บริการงานปกครอง
 • การรับรองบุคคลและเรื่องราวต่าง ๆ
 • การทำพินัยกรรม
 • งานทะเบียนสมาคม
 • งานทะเบียนมูลนิธิ
 • ทะเบียนสมาฌาปนกิจสงเคราะห์
 • งานทะเบียนพาณิชย์
 หมายเหตุ *ทะเบียนพินัยกรรม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อนัดหมายการดำเนินการ

การจดทะเบียนพาณิชย์ 

กิจกรรมที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ มีดังนี้

1. การทำโรงสีข้าว และการทำโรงเลื่อนที่ใช้เครื่องจักร
2. การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
3. การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนสินค้าต่าง ๆ ซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
4. การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือรถยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยสารรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อขายหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำ และการทำโรงแรม
6. ขายหรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
7. ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับ ซึ่งประดับด้วยอัญมณี
8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
9. การบริการอินเทอร์เน็ต
10. การใช้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
11. บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยการใช้สื่อ
12. ผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทลเฉพาะที่เกี่ยวกับการการบันเทิง
13. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
14. .การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
15. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
16. การให้บริการตู้เพลง
17. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

ในกรณีที่ผู้ประกอบพาณิชย์เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ บริษัทจำกัด ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชน์ หรือบริษัท มหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประกอบพาณิชย์กิจตาม (1)-(5) จะได้รับการยกเว้นไม่ต้งอจดทะเบียนพาณิชย์ แต่หากประกอบพาณิชยกิจตาม (6)-(17) จะไม่ได้รบการยกเว้น ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
พาณิชยกิจตามลำดับที่ (8)-(11) ถือเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 
ยื่นคำร้องได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตที่จัดตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของกิจการพาณิชย์
 
หลักฐาน
1. กรณีบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลใช้บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ และสำเนาทะเบียนที่ตั้งสำนักงาน
3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร10 บาท (ถ้ามี)
4. บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
5. หลักฐานเฉพาะ ดังนี้

     กรณีเจ้าของกิจการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ณ สถานประกอบการนั้น
     หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
กรณีเช่าสถานที่

        1. ผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ตั้งสถานที่ประกอบการ
 • สำเนาสัญญาเช่า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ให้เช่า (เจ้าบ้าน)
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคารสถานที่ตั้งสำนักงาน
      2. ผู้ให้เช่ามีสถานะเป็นบริษัท
 • สำเนาสัญญาเช่าพร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
 • สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนบริษัท
      3. กรณีการซื้ออาคารชุด/ ห้องชุด
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / ห้องชุด
6. กรณีคณะบุคคล/ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ให้แนบเอกสารของผู้เป็นหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือจดจัดตั้งคณะบุคคล/ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนผู้เป็นหุ้นส่วน
7. รูปถ่ายหน้าร้าน (ถ่ายให้เห็นป้ายชื่อร้าน) พร้อมแนบที่ตั้งของร้าน
 
ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ข้อควรทราบ ยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ


 

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มจดทะเบียนสมาคม


1.แบบคำขอจดทะเบียนสมาคม ส.ค.1 
•   เปิดอ่านเอกสาร PDF2.แบบคำขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ส.ค.2 
•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

3.แบบคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ส.ค.3 
•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

4. แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม

แบบฟอร์มจดทะเบียนมูลนิธิ  

5.แบบข้อบังคับของมูลนิธิ  
•   เปิดอ่านเอกสาร PDF6.แบบข้อบังคับที่ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 
•   เปิดอ่านเอกสาร PDF7.แบบคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ หรือคำขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ ม.น.2 
•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

8.แบบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ม.น.1 
•   เปิดอ่านเอกสาร PDF


9.แบบบัญชีรายชื่อกรรมการมูลนิธิ 
•    เปิดอ่านเอกสาร PDF


10.แบบแจ้งการเลิกมูลนิธิ ม.น.6 
•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

11.แบบหนังสือคำมั่นสัญญา 
•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

12. แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ
•   ปิดอ่านเอกสาร PDFแบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ 

13.แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
•  เปิดอ่านเอกสาร PDF


14.แบบหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่เป็นสถานประกอบการ 
•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

15.แบบคำร้องขอข้อมูลสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

16.แบบคำร้องขออนุญาตการต่างๆ 
•   เปิดอ่านเอกสาร PDF


ตัวอย่างตารางเปรีบเทียบข้อบังคับสมาคม
•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

 
 
smiley ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. smiley

smiley สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 smiley

smiley โทรศัพท์ 0 2513 3444 ต่อ 5204 - 5205, 0 2513 9713 smiley