Welcome to the official website of Chatuchak district office ❋ Xin chào ❋ Salamatseng ❋ ສະບາຍດີ ❋ Mingkalaba ❋ Selamat ❋ ជំរាបសួរ ❋ Selamat datang ❋ 你好 ❋ Kumusta.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ฝ่ายการศึกษา

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 งานกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา (ได้แก่ จัดตั้งกลุ่มลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาด การทะเบียนลูกเสือและยุวกาชาด) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดพิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ดำเนินการเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และบำเหน็จบำนาญของข้าราชการครู และลูกจ้างของโรงเรียนและข้าราชการครูในฝ่ายการศึกษา การเลือกตั้ง อ.ก.ก.ข้าราชการครู การเลือกตั้งกรรมการคุรุสภา การนิเทศการศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งข้าราชการครูเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การนิเทศและตรวจเยี่ยม การสนับสนุนงานวิชาการ วิจัย ประเมินผลโครงการและเผยแพร่งานข้อมูลทางการศึกษา จัดทำรายงานและเผยแพร่การประสานงานวิชาการระหว่างโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 

โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายการศึกษา

1. โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่ามีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. โครงการสอนภาษาสเปน
3. โครงการสอนภาษาจีน
4. โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย
5. โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด
6. โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน
7. โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ
8. โครงการเกษตรปลอดสารพิษ
 

ประกาศการรับเด็กเข้าเรียน

•   เปิดอ่านเอกสาร PDF

เข้าโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ได้อะไรฟรีบ้าง

1. ค่าอาหารเสริม(นม)
2. ค่าอาหารกลางวัน
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
4. ค่าเครื่องแบบลูกเสือ/ยุวกาชาด
5. ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษ
6. ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ
8. ค่าพาหนะบริการสุขภาพ
9. ค่าเวชภัณฑ์
10. ค่าวัสดุเครื่องเขียน
11. ค่าแบบเรียน
12. ค่าแบบฝึกหัด
13. ค่าวัสดุการศึกษา
14. ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน
15. ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา
16. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
17. ค่าหนังสือห้องสมุด
18. ค่าหนังสือเสริมการเรียน
19. ค่าจ้างครูสอนภาษาฯ
20. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

การแจ้งเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน  เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก  จะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  เว้นแต่ผู้ที่สอบได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หลักฐานที่ใช้

- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- สูติบัตร
- บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ  พนักงานองค์การของรัฐ
 

การขอผ่อนผันยกเว้นเด็กในเกณฑ์

หลักฐานที่ใช้

- บัตรประจำตัวบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบรับรองแพทย์
 

แบบฟอร์มต่างๆ

1.แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ
2.คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน(รบ.1 หรือ ปพ.1)
3.แบบขอขอใช้อาคารสถานที่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
4. เอกสารคำร้องการโอน ข้าราชการครู
 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตจตุจักร

1. โรงเรียนประชานิเวศน์ โทร. 0 2588 4028
2. โรงเรียนเสนานิคม โทร. 0 2579 5543
3. โรงเรียนวัดเสมียนนารี โทร. 0 2589 4936
4. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) โทร. 0 2953 3878
5. โรงเรียนบ้านลาดพร้าว(สาคร-สุ่น พานิชเฮง) โทร. 0 2541 8512
6. โรงเรียนวัดเทวสุนทร โทร. 0 2589 6361
7. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โทร. 0 2591 5474
 

smiley ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. smiley ​

smiley สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 6 smiley

smiley โทรศัพท์ 0 2512 4691 smiley