Welcome to the official website of Chatuchak district office ❋ Xin chào ❋ Salamatseng ❋ ສະບາຍດີ ❋ Mingkalaba ❋ Selamat ❋ ជំរាបសួរ ❋ Selamat datang ❋ 你好 ❋ Kumusta.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

สัสดีเขตจตุจักร

สนับสนุนด้านสรรพกำลังทั้งปวงแก่กระทรวงกลาโหมในการป้องกันประเทศ
 

หน้าที่
 
1. ดำเนินการในกิจการสัสดีทั้งปวง ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียมและบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ในเขตท้องที่อำเภอ
2. ดำเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในเขตท้องที่อำเภอ
3. ดำเนินงานในกิจการสายงานสัสดีทั้งปวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเตรียมพล
4. สอดส่องดูแลความประพฤติทหารกองประจำการนอกหน่วยทหารในเขตท้องที่อำเภอและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการจับกุมทหารกองประจำการที่ขาดหนีราชการส่งหน่วยต้นสังกัด
5. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานสัสดี ตลอดจนกิจการอันเกี่ยวกับคนในเขตท้องที่อำเภอตามที่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้
 

การบริการงานด้านสัสดี

1. ลงบัญชีทหารกองเกิน
2. มอบหมายเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 
3. มอบสมุดประจำตัวทหารกองหนุนพร้อมหนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘)
4. ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล, ชื่อบิดา, ชื่อมารดา
5. แจ้งขอย้ายภูมิลำเนาทหาร
6. ขอใบสำคัญ (แบบ สด.๙) แทนฉบับที่ชำรุดสูญหาย
7. ขอใบแทนใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.๔๓) แทนฉบับที่ชำรุดสูญหาย
8. ขอสมุดประจำตัวทหารกองหนุนพร้อมหนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) แทนฉบับที่ชำรุดสูญหาย
9. ขอผ่อนผันสำหรับไปศึกษาต่างประเทศ
10. ขอยกเว้นฯ พระภิกษุนักธรรม, นักบวชในศาสนาอื่น
11. ขอยกเว้นฯ ทหารกองเกินที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทย
12. ขอยกเว้นฯ ทหารกองเกินที่ถูกคำพิพากษาให้จำคุก ๑๐ ปีขึ้นไป
13. ขอผ่อนผันทหารกองเกินสำหรับเลี้ยงดูบิดา, มารดา
14. ขอผ่อนผันทหารกองเกินสำหรับเลี้ยงดูบุตร 

 
 
smiley ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. smiley

smiley สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ห้องสัสดี ชั้น 2 smiley

 โทรศัพท์ 0 2513 2335