Welcome to the official website of Chatuchak district office ❋ Xin chào ❋ Salamatseng ❋ ສະບາຍດີ ❋ Mingkalaba ❋ Selamat ❋ ជំរាបសួរ ❋ Selamat datang ❋ 你好 ❋ Kumusta.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

มุมความรู้

ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

1. ป้องกันความขัดแย้งและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อช่วยส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค
2. ช่วยให้มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีกลไกในการควบคุมการทำงานของภาครัฐให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
3 .ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น
4. ช่วยให้ไทยสามารถแก้ไขปัญหาและความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่นภัยพิบัติ ยาเสพติด การค้ามนุษย์
5. ช่วยสร้างอำนาจต่อรองแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีโลกทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง
6. ทำให้ตัวเลขการค้าขายสินค้าเพิ่มพูนสูงขึ้น และผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ในการซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนในราคาถูกลง
7. ตลาดขนาดใหญ่ของอาเซียนกว่า 600 ล้านคน จะเป็นโอกาสในการขยายการส่งออกสินค้าไทยมากขึ้น
อ่านต่อ