Welcome to the official website of Chatuchak district office ❋ Xin chào ❋ Salamatseng ❋ ສະບາຍດີ ❋ Mingkalaba ❋ Selamat ❋ ជំរាបសួរ ❋ Selamat datang ❋ 你好 ❋ Kumusta.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ผู้บริหารสำนักงานเขตจตุจักร

 
รายชื่อผู้บริหารสำนักงานเขตจตุจักร
 
รูปภาพ ชื่อ - ชื่อสกุล และ ตำแหน่ง


นายอาฤทธิ์  ศรีทอง
ผู้อำนวยการเขตจตุจักร

 


นางเทียมจันทร์ วรสง่าศิลป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรฝ่าย 1


 
 
นายพรเลิศ เพ็ญพาส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรฝ่าย 2


 
นางอบอวล ยอดยิ่ง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


 
นายทรงพล ช่วยเกตุ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน


 
นายขวัญชัย เจริญเมธากุล
หัวหน้าฝ่ายโยธา


 

นางอรศรี ผลถาวร
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

 


 
นางลัดดา มานุพีรพันธ์
หัวหน้าฝ่ายรายได้


 
นางสาวอรุณี สินสุข
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ


 
นายอนุรัตน์ เครือชะเอม
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา


 
นายชนวัฒก์ อัศวนุภาพ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง


 
นายอภิชาต แสนมาโนช
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
นางกนิษฐา ไทยเจริญ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
พันโท สุรพล พิมเพียร
สัสดีเขต

                                                                                                                        update : 23 พฤษภาคม 2562