Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ผู้บริหารสำนักงานเขตจตุจักร

 
รายชื่อผู้บริหารสำนักงานเขตจตุจักร
 
รูปภาพ ชื่อ - ชื่อสกุล และ ตำแหน่ง


นายปกครอง พลเมือง
ผู้อำนวยการเขตจตุจันายสมบัติ วรสินวัฒนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรฝ่าย1

 
 
นางเทียมจันทร์ วรสง่าศิลป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรฝ่าย 2


 
นางอบอวล ยอดยิ่ง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


 
นายโยธิน  อยู่นุช
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน


 
นายสุรศักดิ์ ตรีจันทปกรณ์
หัวหน้าฝ่ายโยธา


 

นายปัญญา อรรถานิธี
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

 


 
นางลัดดา มานุพีรพันธ์
หัวหน้าฝ่ายรายได้


 
นางสาวอรุณี สินสุข
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ


 
นางอาภรณ์ สุมาลัย
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา


 
นายชนวัฒก์ อัศวนุภาพ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง


 
นายเจษฎา ประภาสะวัต
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
นางกนิษฐา ไทยเจริญ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
พันโท สุรพล พิมเพียร
สัสดีเขต