Welcome to the official website of Chatuchak district office ❋ Xin chào ❋ Salamatseng ❋ ສະບາຍດີ ❋ Mingkalaba ❋ Selamat ❋ ជំរាបសួរ ❋ Selamat datang ❋ 你好 ❋ Kumusta.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ผู้บริหารสำนักงานเขตจตุจักร

 
รายชื่อผู้บริหารสำนักงานเขตจตุจักร
 
รูปภาพ ชื่อ - ชื่อสกุล และ ตำแหน่ง


นายอาฤทธิ์  ศรีทอง
ผู้อำนวยการเขตจตุจักร

 


นางเทียมจันทร์ วรสง่าศิลป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรฝ่าย 1


 
 
นายพรเลิศ เพ็ญพาส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรฝ่าย 2
 
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


 
นายทรงพล ช่วยเกตุ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน


 
นายขวัญชัย เจริญเมธากุล
หัวหน้าฝ่ายโยธา


 

นางอรศรี ผลถาวร
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

 
 
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายรายได้


 
นางสาวภัทร์กร สินสุข
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ


 
นายอนุรัตน์ เครือชะเอม
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา


 
นายชนวัฒก์ อัศวนุภาพ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง


 
นายอภิชาต แสนมาโนช
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
นางกนิษฐา ไทยเจริญ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
พันโท สุรพล พิมเพียร
สัสดีเขต

                                                                                                                        update : 23 พฤษภาคม 2562