Welcome to the official website of Chatuchak district office ❋ Xin chào ❋ Salamatseng ❋ ສະບາຍດີ ❋ Mingkalaba ❋ Selamat ❋ ជំរាបសួរ ❋ Selamat datang ❋ 你好 ❋ Kumusta.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ผู้บริหารสำนักงานเขตจตุจักร

 
รายชื่อผู้บริหารสำนักงานเขตจตุจักร
 
รูปภาพ ชื่อ - ชื่อสกุล และ ตำแหน่ง

นายอาฤทธิ์  ศรีทอง
ผู้อำนวยการเขตจตุจักร


 


นางสาวพิศมัย  เรืองศิลป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรฝ่าย 1


 


 
นางเทียมจันทร์ วรสง่าศิลป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรฝ่าย 2


 
นายนรา  หน่อนารถ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


 
นายทรงพล ช่วยเกตุ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน


 
นายขวัญชัย เจริญเมธากุล
หัวหน้าฝ่ายโยธา


 

นางอรศรี ผลถาวร
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

 


นางปองกมล  สวนศิลป์พงศ์
หัวหน้าฝ่ายรายได้


 
นางสาวภัทร์กร สินสุข
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ


 
นายอนุรัตน์ เครือชะเอม
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา


 
นายชนวัฒก์ อัศวนุภาพ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง


 
นายอภิชาต แสนมาโนช
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
นางกนิษฐา ไทยเจริญ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
พันโท แก้วปวาฬ  นันตา
สัสดีเขต

                                                                                                                        update : 24 กุมภาพันธ์ 2563