Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ผังองค์กร

​​​

​ผู้อำนวยการเขต
นายปกครอง พลเมือง

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฝ่าย ๑
(
นางสาวศศิชา ทับทิม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฝ่าย ๒
(นายสมบัติ วรสินวัฒนา)

 1. ฝ่ายทะเบียน  นายโยธิน อยู่นุช  1. ฝ่ายปกครอง  นางอบอวล ยอดยิ่ง
 2. ฝ่ายรายได้ นางลัดดา มานุพีรพันธ์  2.  ฝ่ายโยธา  นายสุรศักดิ์ ตรีจันทปกรณ์ 
 3. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  นายปัญญา อรรถานิธี  3. ฝ่ายเทศกิจ  นายเจษฎา ประภาสะวัต
 4. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
     
นางสาวอรุณี สินสุข
 4. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
     นางสาวปิยวดี วัฒนดิเรก
 5. ฝ่ายการคลัง  -ว่าง-  5. ฝ่ายการศึกษา  นางอาภรณ์ สุมาลัย
 6. สัสดีเขต  พันโทประยูร วรรณโพธิ์กลาง  6. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร