Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ผังองค์กร

​​​

​ผู้อำนวยการเขต
นายปกครอง พลเมือง

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฝ่าย ๑
(
นายสมบัติ วรสินวัฒนา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฝ่าย ๒
(นางเทียมจันทร์ วรสง่าศิลป์)

 1. ฝ่ายทะเบียน  นายโยธิน อยู่นุช  1. ฝ่ายปกครอง  นางอบอวล ยอดยิ่ง
 2. ฝ่ายรายได้ นางลัดดา มานุพีรพันธ์  2.  ฝ่ายโยธา  นายสุรศักดิ์ ตรีจันทปกรณ์ 
 3. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  นายปัญญา อรรถานิธี  3. ฝ่ายเทศกิจ  นายเจษฎา ประภาสะวัต
 4. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
     
นางสาวอรุณี สินสุข
 4. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
     นางกนิษฐา ไทยเจริญ
 5. ฝ่ายการคลัง  นายชนวัฒก์ อัศวนุภาพ  5. ฝ่ายการศึกษา  นางอาภรณ์ สุมาลัย
 6. สัสดีเขต  พันโท สุรพล พิมเพียร  6. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร