Welcome to the official website of Chatuchak district office ❋ Xin chào ❋ Salamatseng ❋ ສະບາຍດີ ❋ Mingkalaba ❋ Selamat ❋ ជំរាបសួរ ❋ Selamat datang ❋ 你好 ❋ Kumusta.
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2563


 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O1 โครงสร้างหน่วยงาน คลิกที่นี่
O2 ข้อมูลผู้บริหาร คลิกที่นี่
O3 อำนาจหน้าที่ ประกาศ กทม.การแบ่งส่วนราชการฯ
อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน คลิกที่นี่
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน คลิกที่นี่
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O8 Q&A คลิกที่นี่
O9 Social Network คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O10 แผนดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่

การปฏิบัติงาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่

การให้บริการ
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O14 มาตรฐานการให้บริการ คลิกที่นี่
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์
สถิติผู้มาใช้บริการ ณ
ศูนย์บริหารราชการ ฉับไว ใสสะอาด (BFC)
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คลิกที่นี่
O17 E-Service BMAQ : บริการทันใจ นัดหมายทันเวลา

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คลิกที่นี่
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อยู่ระหว่างดำเนินการ
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อยู่ระหว่างดำเนินการ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ติดต่อเรา
้องทุกข์ 1555
Facebook : สำนักงานเขตจตุจักร
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี อยู่ระหว่างดำเนินการ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ติดต่อเรา
กระดานสนทนา : ร้องเรียน
Facebook : สำนักงานเขตจตุจักร
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คลิกที่นี่
ภาษาอังกฤษ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อยู่ระหว่างดำเนินการ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต คลิกที่นี่

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อยู่ระหว่างการเขียนโครงการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  คลิกที่นี่
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี อยู่ระหว่างการเขียนโครงการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ คลิกที่นี่
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม คลิกที่นี่
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต คลิกที่นี่
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน คลิกที่นี่
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คลิกที่นี่
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คลิกที่นี่

คู่มือการประเมิน ITA ---> คลิกที่นี่