Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ศูนย์ราชการสะดวก

ท่านสามารถค้นหาคู่มือประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ เพื่อติดต่อราชการได้ที่

https://www.info.go.th

 
 
คู่มือประชาชน 
 1. ฝ่ายปกครอง - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 2. ฝ่ายทะเบียน - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 3. ฝ่ายรายได้ - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 4. ฝ่ายการคลัง - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 5. ฝ่ายโยธา - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 6. ฝ่ายการศึกษา - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 7. ฝ่ายเทศกิจ - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 8. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 9. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 10. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 

คู่มือการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง ปี 2559)
 1. ฝ่ายปกครอง - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 2. ฝ่ายทะเบียน - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 3. ฝ่ายรายได้ - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 4. ฝ่ายการคลัง - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 5. ฝ่ายโยธา - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 6. ฝ่ายการศึกษา - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 7. ฝ่ายเทศกิจ - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 8. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 9. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 10. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่