Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

คู่มือประชาชนของสำนักงานเขตบึงกุ่ม จัดทำตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยจัดแบ่งกระบวนงานตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
     + การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
     + การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     + การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ