Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายการศึกษา

คู่มือประชาชนของสำนักงานเขตบึงกุ่ม จัดทำตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยจัดแบ่งกระบวนงานตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

ฝ่ายการศึกษา
     + การรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
     + การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร
     + การขอคัดสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนหรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร