Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายรายได้

คู่มือประชาชนของสำนักงานเขตบึงกุ่ม จัดทำตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยจัดแบ่งกระบวนงานตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

ฝ่ายรายได้
     + การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (รายใหม่)
     + การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (รายเก่า)
     + การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย
     + การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่