Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายทะเบียน


นายนรินทร์  ตันถาวร
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

 
 
โทร. 02-364-7000 ต่อ 6260, 6261
โทรสาร.02-364-6888 ต่อ 6261


โครงการบริการจัดตั้งชื่อสกุลด้วยระบบอิเลคทรอนิค ปัจจุบันฝ่ายทะเบียนได้ให้บริการในส่วนทะเบียนชื่อบุคคลกรณีจัดตั้งชื่อสกุลใหม่เป็นของตนเอง ซึ่งพบว่าชื่อสกุลที่ประชาชนขอจัดตั้งมีจำนวนมากที่ซ้ำกับชื่อสกุลของบุคคลอื่น และไม่ได้คิดชื่อสกุลมาล่วงหน้าว่าจะจัดตั้งชื่อสกุลอะไร ทำให้เสียเวลากลับไปค้นหาสกุลที่ตนเองชอบ และกลับมาขออนุมัติจัดตั้งชื่อสกุลใหม่ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและการให้บริการที่ดี ฝ่ายทะเบียนจึงได้ประสานกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ ในการจัดตั้งชื่อสกุลที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 จำนวน 2,500 ชื่อสกุล มาให้ประชาชนเลือกและออกใบสำคัญจัดตั้งชื่อสกุลให้ภายในระยะเวลา 18 นาที หลังจากพบชื่อสกุลที่ต้องการ

เอกสารหลักฐาน
1.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (ผู้ร้องต้องอายุ 20 ปีขึ้นไป)
2.ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (ผู้ร้องต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตบึงกุ่ม)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม new
- คำขอ แบบ ช. 1
- คำร้องขอตรวจ คัด และรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
- แบบ ค.ร.1 คำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว
- แบบ ท.ร.97 แบบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ หรือจำหน่ายเกี่ยวกับบ้านในทะเบียน