Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายปกครอง
นางสาวชุลีกร  แสงโชติไกร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

โทร.02-364-7349, 02-364-7000 ต่อ 6257,6259
โทรสาร.02-364-7349

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสารบรรณและธุรการทั่วไป  การเงินและพัสดุ  การบริหารงานบุคคล  การปกครองท้องที่  การเลือกตั้ง  การประชาสัมพันธ์  การรับแจ้งเรื่องราว  ร้องทุกข์และอุบัติภัย  การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  การจัดทำแผนพัฒนาเขต  งานด้านสารสนเทศ  การรับส่งวิทยุของเขต  การดูแลรักษาสถานที่และยานพาหนะส่วนกลาง  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ดาวโหลดแบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ ฝ่ายปกครอง

เอกสารสำหรับจดทะเบียนพาณิชย์
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์
- แบบคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
- รายเอียดเกี่ยวกับจดทะเบียนเว็บไซต์
- หนังสือมอบอำนาจ
- แบบคำร้อง
- คำขอตรวจค้นเอกสาร / รับรอบสำเนาเอกสาร / ใบแทน
- หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้ง

จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
- เอกสารประกอบการขอจัดตั้ง
- บัญชีรายชื่อกรรมการของสมาคม
- บันทึกคำให้การของผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม
- แบบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม (ส.ค.1)
- แบบขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม(ส.ค.2)
- แบบคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม(ส.ค.3)
- แบบคำมั่นสัญญาและแบบฟอร์มอื่น ๆ


จดทะเบียนมูลนิธิ
- แบบขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
- บัญชีรายชื่อกรรมการมูลนิธิ
- บันทึกคำให้การของผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ
- แบบคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ (ม.น.2)
- แบบแจ้งการเลิกมูลนิธิ(ม.น.6)
- แบบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ (ม.น.1)
- ข้อบังคับของมูลนิธิ

ดาวโหลดเอกสาร Daily Plans
Daily Plans 1
Daily Plans 2
Daily Plans 3

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ (Lean Government)
- Q1กก overview app lean รพจ.พัชร์จิรา
- Q2 กก Lean Concept ver รพจ พัชร์จิรา
- Q2.1กก wastes flow
-
Q2.2 กก  Lean house  พัชร์จิรา
- Q3 กก Value Stream Mapping
- Q4 กก Lean tool1
- Q5 กก lean TOOL2 พัชร์จิรา
- Q6 กก Lean Implementation พัชร์จิรา
- Q7 กก A3 PROBLEM REPORTพัชร์จิรา

แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่
มุมความรู้ ฝ่ายปกครอง