Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายเทศกิจ


นายพิสิษฐ์  ดิษฐ์บรรจง
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

 
โทร. 02-364-7351, 02-364-7000 ต่อ 6285, 6287
โทรสาร. 02-364-7351


มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง บังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การวางแผนปฏิบัติงานชี้แจงประชาสัมพันธ์ การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง