Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายการศึกษา

 

นายพิชัย  คงมา

หัวหน้าฝายการศึกษา
 
โทร. 02-364-6615, 02-364-7000 ต่อ 6277-80
โทรสาร. 02-364-7357 ต่อ 6279


มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงิน บัญชี และพัสดุ   การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523 ได้แก่ สำรวจเด็กเพื่อการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน  ผ่อนผันยกเว้นเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์  ควบคุมเด็กในเกณฑ์บังคับ  ติดตามเด็กขาดเรียน  จำหน่ายเด็ก จัดตั้ง ยุบ เลิก รวมและเปลี่ยนแปลงโรงเรียน  งานกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา ได้แก่ จัดตั้งกลุ่มกอง  ลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด  แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือยุวกาชาด  การทะเบียนลูกเสือยุวกาชาด  ตรวจเยี่ยมโรงเรียน  จัดพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  ดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียน  และข้าราชการในงานศึกษาธิการ  การเลือกตั้ง อ.ก.ก. ข้าราชการ  การเลือกตั้งกรรมการคุรุสภาการนิเทศการศึกษา  การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งครูเข้ารับการฝึกอบรม  การประชุม   สัมนาครู  การนิเทศและตรวจเยี่ยม  งานสนับสนุนวิชาการ วิจัย ประเมินผลโครงการและเผยแพร่งานข้อมูลทางการศึกษา  จัดทำรายงานและเผยแพร่การประสานวิชาการระหว่างโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน  ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ดาวโหลดแบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ ฝ่ายการศึกษา
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559
- ใบรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน
- แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่องานบริการแจ้งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคั