Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลนางจินตนาภรณ์  เรืองรองสุรังค์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

 
โทร.02-364-7385, 02-364-7000 ต่อ 6268 - 9
โทรสาร. 02-364-7349


มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ  การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  การสุขาภิบาล   ทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  การพัฒนาควบคุมและรักษาสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     การเผยแพร่ อบรมประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลและการสาธารณสุข  การกำจัด ห้าม และระงับเหตุรำคาญในที่สาธารณะหรือที่เอกชน  การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง    และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม new
- คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ แบบ ส.ณ.1