Main Menu
BANGKOK PORTAL


สัญลักษณ์เขตบึงกุ่ม


สีประจำเขต สีชมพู, ฟ้าคราม

ธงประจำเขต พื้นธงสีฟ้าคราม ปักวางตราสัญลักษณ์ประจำเขตกลางผืนผ้าดวงใหญ่กลางผืน
ทั้งธงผ้าปักตราสัญลักษณ์ของกทม. คือ รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณบนผืนผ้าติดด้ามธง
ความหมายของ สัญลักษณ์แต่ละรูปที่เป็นส่วนประกอบของ “ตราสัญลักษณ์ประจำเขตบึงกุ่ม”
พื้นน้ำสีฟ้าคราม แทนความหมายของความสงบสุข ร่มเย็น เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ดอกกุ่มสามดอก แทนความหมายของประชาชนในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธ คริสต์ อิสลาม
ก็ ล้วนแต่เป็นพี่น้องเพื่อนบ้านที่อยู่ร่วมกัน ด้วยความรัก สามัคคี นกสองตัวบินอยู่ บนท้องฟ้าเหนือพื้นดิน ผืนน้ำ แทนความหมายของความเป็นอิสระในความคิดแสดงถึงการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีความสอดคล้อง และเดินไปในทิศทางเดียวกัน รูปวงกลมล้อมรอบ เครื่องหมายข้างต้นทั้งหมด แทนความหมายของความสมาน สามัคคี ความกลมเกลียว ของพี่น้องประชาชน ข้าราชการ ลูกจ้างเขตบึงกุ่ม หน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

สรุปความหมายโดยภาพรวมของตราสัญลักษณ์ประจำเขตบึงกุ่ม
ประชาชนเขตบึงกุ่ม รวมถึงข้าราชการ ลูกจ้าง หน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธ คริสต์ อิสลาม ก็อยู่รวมกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อยู่กันอย่างสงบสุข ร่มเย็น ล้อมรอบไปด้วยความรัก สามัคคี
มีความกลมเกลียว ขณะเดียวกันก็มีอิสระในความคิด แต่ก็เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี ทำงานเป็นทีม เดินไปใน
ทิศทางเดียวกัน