Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้บริหารเขตนางสาวศศิชา  ทับทิม
ผู้อำนวยการเขต
 

นายทรงศร  กัลยา ณ สุนทร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฝ่าย 1
นางสาวปัณณ์ฐนิต  ปรางค์ชัยกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฝ่าย 2