Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม


นางชอ้อน  วีระสุนทร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

 
โทร.02-364-7422. 02-364-7000 ต่อ 6289-90
โทรสาร 02-364-7422 ต่อ 6289


มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาชุมชน  ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต  ทั้งในชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และชุมชนเมืองที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น  การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน  การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการ    ชุมชน  การสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและทางราชการ  การประสานงานกับภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เช่น สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน     การปรับปรุงชุมชนบุกรุก ชุมชนก่อสร้าง  ในด้านการศึกษา การสาธารณสุข และการรักษาความสะอาด   การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรื้อย้ายชุมชน และจัดหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ที่เหมาะสม  ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาจิตใจ  การจัดอบรมให้คำปรึกษาแนะนำให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชน   การส่งเสริมอาชีพของประชาชน เช่น จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น และประสานงาน    จัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิต  การให้ข่าวสารด้านแรงงานแก่ผู้ว่างงานในชุมชน  การให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตร สภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร   การจัดทำบัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง