Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายการคลัง


นางสาวนุชจนา  ทิพย์เกตุ
หัวหน้าฝายการคลัง

โทร.02-364-7387, 02-364-7000 ต่อ 6281, 6284
โทรสาร.
02-364-7421


มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานและควบคุมเกี่ยวกับรับเงินในสำนักงานด้วยเครื่องแคชรียีสเตอร์ (Cash Register)  และการรับเงินประเภทอื่น ๆ   การเบิกจ่ายเงิน  การจัดทำบัญชี   การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของส่วนราชการต่าง ๆ   การจัดทำงบประมาณประจำปี และควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   การจัดทำและตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบ       การปฏิบัติงานตามระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร   รวม  6  ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานงบประมาณ ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง และระบบงานบัญชีทรัพย์สิน    และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

Download แบบฟอร์มต่างๆ