Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

 
โทร. 02-364-7419, 02-364-7000 ต่อ 6275 - 6
โทรสาร. 02-364-7419


มี หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การลดมลพิษ และรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ให้สวยงามร่มรื่นตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและ กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ดาวโหลดแบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
แบบคำขอรับบริการเก็บขนมูลฝอย
- คำร้องขอรับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
- คำร้องขอรับบริการตัดและขุดต้นไม้
- คำร้องขออนุญาตการต่างๆ