Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายโยธา


นายพิษณุ  เนียมประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายโยธา

 
โทร. 02-364-7364, 02-364-7000 ต่อ 6263-5, 6267
โทรสาร. 02-364-7364


มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามงบประมาณประจำปี   การสำรวจเพื่อวางแผนการก่อสร้าง   การปรับปรุงระบบระบายน้ำ   การบำรุงรักษาคูคลองและท่อระบายน้ำ  การป้องกันน้ำท่วม  การควบคุมบังคับการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ตรวจสอบ  ควบคุม ดูแลรักษาที่สาธารณะ  ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง  วางผังปรับปรุงบริเวณเฉพาะแห่งหรือบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ         ตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามมาตรฐานผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งวางแผนด้านงบประมาณ    และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
     
แสกน QR Code นี้ เพื่อยื่นขออณุญาตแบบบ้าน
เพื่อประชาชนเท่านั้น (อยู่ระหว่างการทดลอง)