Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลผู้บริหารนางสาวศศิชา  ทับทิม
ผู้อำนวยการเขต
 

นายทรงศร  กัลยา ณ สุนทร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฝ่าย 1

นางสาวปัณณ์ฐนิต  ปรางค์ชัยกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฝ่าย 2

ฝ่ายโยธา

นายพิษณุ  เนียมประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายโยธา

ฝ่ายปกครอง

นางสาวชุลีกร  แสงโชติไกร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

นางจินตนาภรณ์  เรืองรองสุรังค์ 
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ฝ่ายทะเบียน

นายนรินทร์  ตันถาวร
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายเทศกิจ

นายพิสิษฐ์ ดิษฐ์บรรจง
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

นางชอ้อน  วีระสุนทร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ฝ่ายการคลัง

นางสาวนุชจนา  ทิพย์เกตุ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง​

ฝ่ายรายได้


หัวหน้าฝ่ายรายได้

ฝ่ายการศึกษา

นายพิชัย  คงมา
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ


หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

โรงเรียนในสังกัดสัสดีเขต

พันโทอภิรมย์  อาสาณรงค์
สัสดีเขต