Main Menu
BANGKOK PORTAL

สำนักงานเขต

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
14/08/2020 งานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง - สรุปเผยแพร่ ดาวน์โหลด
24/06/2020 ตารางเงินสนับสนุนชุมชน64 ดาวน์โหลด
24/06/2020 ร่าง_โครงการบูรณาการฯ 2564 ดาวน์โหลด
07/02/2020 แบบรายงานการสุ่มประเมินสำรวจลูกน้ำยุงลาย ดาวน์โหลด
07/02/2020 IVM แบบสำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชุน (สำหรับประชาชน) (A4) ดาวน์โหลด
07/02/2020 แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย (สำหรับเจ้าหน้าที่) (A4) ดาวน์โหลด
20/11/2019 หนังสือขอความร่วมมือ ดาวน์โหลด
20/11/2019 โรคชิกุนกุนยา ซิกา ดาวน์โหลด
20/11/2019 IVM 2563 ดาวน์โหลด
20/11/2019 การดำเนินงานไข้เลือดออก 2563 ดาวน์โหลด
20/11/2019 ประชุมชี้แจ้งรายละเอียด 2563 ดาวน์โหลด
20/09/2019 คำแนะนำการกำหนดคุณลักษณะเครื่องพ่นเคมี ดาวน์โหลด
26/11/2018 แบบสำรวจลูกน้ำยุงลายในสถานที่ราชการ 26/11/61 ดาวน์โหลด
26/11/2018 แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย 26/11/2561 ดาวน์โหลด
06/11/2018 แบบเสนอแผน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
06/11/2018 แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย ดาวน์โหลด
06/11/2018 อัตราป่วยต่อแสนประชากรของโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร เทียบค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่80 ของอัตราป่วยต่อแสนประชากร 5 ปีย้อนหลัง ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1