Main Menu
BANGKOK PORTAL

ศูนย์บริการสาธารณสุข

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
26/10/2020 คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ดาวน์โหลด
26/10/2020 ฉบับปรังปรุง 18 ตค 64 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสฯ ดาวน์โหลด
29/05/2020 แบบรายงานการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยที่เกิดจกอุทกภัย ดาวน์โหลด
29/05/2020 การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน 63 ดาวน์โหลด
19/02/2020 คู่มือแนวทางการดำเนินงานเรื่องโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
19/02/2020 แบบรายงาน ศ.บ.ส. ดาวน์โหลด
19/02/2020 แนวทางจ่ายยา Diethylcabamazine Citrate (DEC) สำหรับโรคเท้าช้าง ดาวน์โหลด
07/02/2020 แบบรายงานการสุ่มประเมินสำรวจลูกน้ำยุงลาย ดาวน์โหลด
07/02/2020 IVM แบบสำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชุน (สำหรับประชาชน) (A4) ดาวน์โหลด
07/02/2020 แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย (สำหรับเจ้าหน้าที่) (A4) ดาวน์โหลด
13/01/2020 คำแนะนำ ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับประชาชนทั่วไป ดาวน์โหลด
13/01/2020 คำแนะนำ และมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษา ดาวน์โหลด
13/01/2020 คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ ดาวน์โหลด
13/01/2020 คำแนะนำ และมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับค่ายทหาร ดาวน์โหลด
13/01/2020 แนวทางเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา ดาวน์โหลด
20/12/2019 3. PPT การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยกระบวนการบริหารจัดการ ดาวน์โหลด
20/12/2019 2. PPT การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
20/12/2019 1. PPT อบรมวันที่ 18 ธันวาคม 2562 -สถานการณ์โรคติดต่อที่นาโดยแมลงและนโยบายองค์การอนามัยโลกหลักการจัดการพาหะนาโรคแบบผสมผสาน ดาวน์โหลด
20/11/2019 หนังสือขอความร่วมมือ ดาวน์โหลด
20/11/2019 โรคชิกุนกุนยา ซิกา ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 4