Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

คำสั่งสำนักงานเขตบางซื่อ ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตบางซื่อ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 

บันทึกข้อความ ที่ กท 7001/68 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตบางซื่อ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 

บันทึกข้อความ ที่ กท 7001/179 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตบางซื่อ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเขตบางซื่อ วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563


 

บันทึกข้อความ ที่ กท 7001/262 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตบางซื่อ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 

ตารางสรุปความเสี่ยง หัวข้อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม