Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตบางซื่อ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเขตบางซื่อ วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563


 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเขตบางซื่อ วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563


 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเขตบางซื่อ วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563