Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 
 
ช่องทางติดต่อของผู้บริหาร สำนักงานเขตบางซื่อ
 
สำนักงานเขตบางซื่อ
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์

ผู้อำนวยการเขต
นางทิพวรรณ์  เจนประวิทย์

0-2586-9979

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 1
นายวสันต์  บุญหมื่นไวย์

0-2585-9613

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 2
นางกฤติมา  นิ่มน้อย

0-2586-9980

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายจรัญ  คุ้มพร้อม

0-2586-9977

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
นายบรรเจิด  แหลมศรี

0-2586-0302

หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายมงคล  พิทูรกิจจา

0-2586-9973

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
นายธวัชชัย  จันทร์เส

0-2586-9982

หัวหน้าฝ่ายรายได้
นายทวีสรรพ์  พัดทอง

0-2585-5960

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
นางไพลิน  ตันติรักษา

0-2586-9974

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
นางอาภรณ์ สุมาลัย

0-2586-9983

หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นางสาวประไพ ปานมา

0-2910-4347

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
นายสุนทร  บำรุงทรัพย์

0-2586-9981

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
นางฐิติพันธ์  สันตยานนท์

0-2556-0443