Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายโยธา

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
02/03/2015 หนังสือรับรองให้ทำการเชื่อมในทางที่ดิน ดาวน์โหลด
02/03/2015 แบบ น.1 คำขออนุญาตระบายน้ำทิ้ง-เชื่อมท่อระบายน้ำ ดาวน์โหลด
02/03/2015 แบบ ค.1 ใบแจ้งการขุดดิน-ถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ.2543 ดาวน์โหลด
02/03/2015 คำร้องขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และหรือทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ ดาวน์โหลด
02/03/2015 หลักฐานในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดาวน์โหลด
02/03/2015 หนังสือรับรองให้ทำการก่อสร้างอาคารในที่ดิน ดาวน์โหลด
02/03/2015 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ดาวน์โหลด
02/03/2015 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดาวน์โหลด
02/03/2015 หนังสือรับแบบก่อสร้างและเอกสารไปแก้ไข ดาวน์โหลด
02/03/2015 หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน ดาวน์โหลด
02/03/2015 แบบ ผร.1 หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
02/03/2015 แบบ น.4 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 ดาวน์โหลด
02/03/2015 แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ดาวน์โหลด
02/03/2015 บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน ดาวน์โหลด
02/03/2015 บันทึกของเจ้าหน้าที่ตรวจแนวเขตที่สาธารณะ ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1