Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลทั่วไปของเขต


 

                    เขตบางซื่อ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ มีพื้นที่  11.545  ตารางกิโลเมตร จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นแหล่งการค้า การบริการ และแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีทั้งตึกแถว บ้านเดี่ยว คอนโด และชุมชน ปัจจุบันมีโครงการรถไฟฟ้า จำนวน 3 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้าสีม่วง (เปิดใช้บริการแล้ว), รถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีน้ำเงิน (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) แบ่งเขตการปกครองเป็น 2 แขวง  คือ  แขวงบางซื่อ  แขวงวงศ์สว่าง 
มีอาณาบริเวณติดต่อ  ดังนี้
                    ทิศเหนือ                    ติดกับจังหวัดนนทบุรี
                    ทิศตะวันวันตก             ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา
                    ทิศตะวันออก              ติดกับเขตจตุจักร
                     ทิศใต้                       ติดกับเขตดุสิต


           อัตรากำลังของสำนักงานเขตบางซื่อ

  กรอบ ครอง ว่าง
ข้าราชการ 149 136 13
ลูกจ้างประจำ 472 422 50
ลูกจ้างชั่วคราว 215 164 51
รวม 837 740 97

                                                    (ข้อมูล เดือน กันยายน 2560)
 

จำนวนประชากรในพื้นที่เขตบางซื่อ 

 

แขวง

จำนวนประชากร(คน)

จำนวนบ้าน(หลัง)

ชาย

หญิง

รวม

บางซื่อ

39,679

43,188

82,867

35,293

วงศ์สว่าง

20,524

24,144

44,668

20,840

รวม

60,203

67,332

127,535

56,133

                                                                                    (ข้อมูล เดือน กันยายน 2560)ชุมชนในพื้นที่
          เขตบางซื่อมีชุมชนทั้งหมด 50 ชุมชน จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534 เป็นชุมชนที่อยู่ในแขวงบางซื่อ จำนวน 23 ชุมชน และแขวงวงศ์สว่าง จำนวน 27 ชุมชนโดยใช้แนวทางรถไฟแบ่งแขวง ลักษณะของชุมชนส่วนใหญ่จะเป็น
                    ชุมชนแออัด   จำนวน 48 ชุมชน
                    ชุมชนเมือง    จำนวน 1 ชุมชน (ชุมชนประชานฤมิตร) และ
                    ชุมชนหมู่บ้าน จำนวน 1 ชุมชน (ชุมชนเขมาเนรมิตรนิเวศน์)
 
รายชื่อชุมชนโซน 1 แขวงบางซื่อ
1.    ชุมชนบุญเหลือเขต 1
2.    ชุมชนบุญเหลือเขต 2
3.    ชุมชนซอยสนิท
4.    ชุมชนซอยพัฒนา
5.    ชุมชนซอยเดรี่เบลล์
6.    ชุมชนเชิงสะพานพิบูลฝั่งซ้าย
7.    ชุมชนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
8.    ชุมชนตรอกตรงข้ามวัดสะพานสูง
9.    ชุมชนสวัสดิรักษา
10.  ชุมชนซอยโชติวัฒน์
11.  ชุมชนสะพานทอง
12.  ชุมชนสุดซอยสีน้ำเงิน
13.  ชุมชนวัดบางโพโอมาวาส
14.  ชุมชนจันทร์เกษม
15.  ชุมชนหลังตลาดบางซื่อ
16.  ชุมชนซอยประดู่
17.  ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 1
18.  ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 2
19.  ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 3
20.  ชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง
21.  ชุมชนซอยโจ๊ก
22.  ชุมชนตรอกต้นมะม่วง
23.  ชุมชนประชานฤมิตร
24.  ชุมชนแฟลตตำรวจรถไฟบางซื่อ

รายชื่อชุมชนโซน 2 แขวงวงศ์สว่าง
1.    ชุมชนซอยสีน้ำเงิน 1
2.    ชุมชนซอยสีน้ำเงิน 2
3.    ชุมชนหลังตลาดศรีเขมา
4.    ชุมชนเขมาเนรมิต
5.    ชุมชนหมู่บ้านเขมาเนรมิตนิเวศน์
6.    ชุมชนสุขสันต์ 1
7.    ชุมชนสุขสันต์ 2
8.    ชุมชนวัดเซิงหวาย
9.  ชุมชนปทุมทิพย์
10.  ชุมชนสมบุญดี
11.  ชุมชนซอยวัดหลวง
12.  ชุมชนข้างวัดมัชฌันติการาม
13.  ชุมชนวัดเลียบ
14.  ชุมชนซอยสวนรื่น
15.  ชุมชนบ้านสามเรือน
16.  ชุมชนข้างธ.อาคารสงเคราะห์
17.  ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา
18.  ชุมชนศรีบุญยืน
19.  ชุมชนพัฒนาประชาราษฏร์ 30
20.  ชุมชนราชทรัพย์
21.  ชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา
22.  ชุมชนซอยปานทิพย์ 1
23.  ชุมชนวัดเสาหิน
24.  ชุมชนวัดสร้อยทอง
25.  ชุมชนสุดซอยสมถวิล
26.  ชุมชนหลังเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวม 7 โรงเรียน ได้แก่
1.      โรงเรียนวัดสร้อยทอง
2.      โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส
3.      โรงเรียนวัดทองสุทธาราม
4.      โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
5.      โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง
6.      โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม
7.      โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
 
สถานศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษา
1.   โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
2.   โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยาคม
3.   โรงเรียนราชนันทาจารย์ (สามเสนวิทยาลัย 2)
4.   โรงเรียนโยธินบูรณะ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ
1.   โรงเรียนเวตวันธรรมาวาส

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม
1.   โรงเรียนพลาธิการทหาร

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
1.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
 
สถานศึกษาเอกชน รวม 13 โรงเรียน ได้แก่
1.   โรงเรียนพรศรีวิทยาบางโพ
2.   โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา
3.   โรงเรียนซินไต้ท้ง
4.   โรงเรียนกรุงธนรัตนา
5.   โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
6.  โรงเรียนบุญพัฒนาศึกษา
7.  โรงเรียนพิริยะโยธิน
8.  โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ
9.  โรงเรียนอนุบาลแสงโสม
10.  โรงเรียนเทคนิควิมลพาณิชยการ
11.  โรงเรียนกุลวรรณวิทยา
12.  โรงเรียนบางโพศึกษา
13.  โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สงวน

วัดในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน 9 วัด ได้แก่
1.   วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
2.   วัดบางโพโอมาวาส
3.   วัดสร้อยทอง
4.   วัดทองสุทธาราม
5.   วัดมัชฌันติการาม
6.   วัดเลียบราษฎร์บำรุง
7.   วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน)
8.   วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเซิงหวาย)
9.   วัดอนัมนิกายาราม (วัดญวน)

ตลาดในพื้นที่เขตบางซื่อ
1.   ตลาดศรีเขมา
2.   ตลาดคงอุดม
3.   ตลาดกรุงเทพ-นนท์ เอนเตอร์ไพรซ์
4.   ตลาดมณีพิมาน
5.   ตลาดประจวบ
6.   ตลาดมารวย
 
สถานพยาบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุขมี 2 แห่ง คือ

1.   ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ
2.   ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง
               
โรงพยาบาลเอกชน มี 2 แห่ง คือ
1.   โรงพยาบาลบางโพ
2.   โรงพยาบาลเกษมราษฏร์
 
สถานีตำรวจและสถานีตำรวจดับเพลิง
พื้นที่เขตบางซื่อมีสถานีตำรวจที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในเขตอยู่ 3 แห่ง ได้แก่

1.   สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน
2.   สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น
3.   สถานีตำรวจนครบาลบางโพ
     
สถานีดับเพลิง 2 สถานี ได้แก่
1.   สถานีดับเพลิงบางโพ
2.   สถานีดับเพลิงบางซ่อน
 
หน่วยราชการอื่น ๆ
1.   กรมยุทธบริการทหาร
2.  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3.  สำนักโยธาธิการทหาร
4.  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 3
5.   ที่ทำการไปรษณีย์บางโพ
6.   ที่ทำการไปรษณีย์บางซื่อ

ทางด่วน
1.  ทางด่วนศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนประชาราษฎร์ 1 )
2.  ทางด่วนศรีรัช (ประชาชื่น 30) 

ถนนสายหลัก (ผิวจราจรพร้อมทางเท้า) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการโยธา มี จำนวน 9 สาย
1.   ถนนวงศ์สว่าง
2.   ถนนประชาชื่น
3.   ถนนรัชดาภิเษก
4.   ถนนพิบูลสงคราม
5.   ถนนประชาราษฎร์ สาย 1
6.   ถนนประชาราษฎร์ สาย 2
7.   ถนนเตชะวณิช
8.   ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
9.   ถนนเทิดดำริ

ตรอก,ซอย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ จำนวน 121 ซอย

ถนนสายรองและทางลัด

1.  ถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย
2.  ถนนริมคลองประปาฝั่งขวา
3.  ถนนรถไฟ
4.  ถนนริมทางรถไฟสายใต้
5.  ซอยประชาราษฎร์ สาย 1 ซอย 24 / ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 5 (ประชานฤมิตร)
6.  ซอยประชาราษฎร์ สาย 1 ซอย 28 / ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 13 (ไสวสุวรรณ)
7.  ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 44 (สุภาร่วม)
8.  ซอยประชาชื่น 2 แยก 1 / ซอยประชาชื่น 2 แยก 2 / ซอยประชาชื่น 4 แยก 1 / ซอยประชาชื่น 4 แยก 2 / ซอยประชาชื่น 6 แยก 1 / ซอยประชาชื่น 6 แยก 2 (ริมคลองประปา)
9.  ซอยประชาชื่น 4 แยก 1-4 (พ่วงทรัพย์)

คลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อจำนวน 7 คลอง ได้แก่
1.    คลองทุ่งบางซ่อน
2.    คลองยายเท้า
3.    คลองวัดทอง
4.    คลองวัดเลียบ
5.    คลองวัดหลวง
6.    คลองวัดเสาหิน
7.    คลองเตาสุ่ม

คลองในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำจำนวน 12 คลอง ได้แก่
1.    คลองกระดาษ
2.    คลองขรัวตาแก่น
3.    คลองบางเขน
4.    คลองบางเขนใหม่
5.    คลองบางซ่อน
6.    คลองบางซื่อ
7.    คลองบางโพ
8.    คลองเปรมประชา
9.    คลองแยกคลองบางซ่อน
10.  คลองขวางบางโพ
11.  คลองส้มป่อยพระราม 6
12.  คลองบางโพขวาง

คลองที่อยู่ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
-     คลองซุง
 
คู ลำราง ลำกระโดง
1.    คูน้ำวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
2.    คูน้ำซอยบุญเหลือ
3.    คูน้ำซอยปานทิพย์ 2
4.    คูน้ำซอยมหาลาภ
5.    คูน้ำซอยศรีพิชัย ช่วงที่ 1
6.    คูน้ำซอยศรีพิชัย ช่วงที่ 2
7.    คูน้ำวัดเซิงหวาย
8.    คูน้ำซอยจันทร์เกษม
9.    คูน้ำซอยประดู่
10.  คูน้ำปลายซอยโชติวัฒน์
11.  คูน้ำสามเรือน
12.  คูน้ำหลังโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
13.  คูน้ำซอยประชานฤมิตร
14.  คูน้ำคอกม้า
15.  คูน้ำปลาทู
16.  คูน้ำมะขวิด
17.  คูน้ำหลังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
18.  คูน้ำข้างทางด่วนศรีรัช
19.  คูน้ำวัดญวน
20.  คูน้ำข้างหมู่บ้านสินสุข

สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
1.    สะพานพระราม 6 เชื่อมเขตบางซื่อกับเขตบางพลัด
2.    สะพานพระราม 7 เชื่อมเขตบางซื่อกับอำเภอบางกรวย