Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)แผนพัฒนาเขตบางซื่อ พ.ศ. 2563


 
วิสัยทัศน์
 
สำนักงานเขตบางซื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ  และมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน
 
พันธกิจ
 
1.  พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
2.  พัฒนาระบบการ จราจรให้มีความคล่องตัวและมีระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย
3.  การพัฒนาศักยภาพเมืองเพื่อก้าวทันการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4.  ลดปริมาณมูลฝอย และนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์
5.  การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
6.  พัฒนาคุณภาพการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
7.  การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว สังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
8.  การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
9.  พัฒนาภาวะสุขภาพ
10. พัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง
11. ส่งมอบบริการ ที่ดีที่สุดแก่ประชาชน
12. เสริมสร้างบุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนา
13. บริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในภาพรวมด้วยการบริหารการจัดเก็บรายได้ การงบประมาณในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
14. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารและพัฒนามหานคร
15. เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ยั่งยืน
16. การเสริมศักยภาพงานบริหารการคลังและงบประมาณ
17. บริหารจัดการระบบงาน
18. พัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร
19. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของกรุงเทพมหานคร
 
 
ผลการดำเนินงานหลัก 
 
1. ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกําเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกําเนิด
    - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนํากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
    - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)
3. - จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหา การลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง (ผลผลิต)
    - ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข (ผลลัพธ์)
4. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
5. ความสําเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
6. - ร้อยละความสําเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขต (ผลลัพธ์)
    - จํานวนคูคลอง/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการขุดลอกและเปิดทางน้ำไหลตามแผนของสํานักงานเขตหรือได้รับการร้องขอให้แก้ไข
7. จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 50 คนต่อหลักสูตร
8. ร้อยละของการปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่ง
9. ร้อยละความสําเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
10. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
11. จํานวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
12. มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ไม่น้อยกว่า ๔ วิชา
13. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กําหนด
14. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการจัดกิจกรรมวันสําคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตามแผนของสํานักงานเขต
15. ร้อยละของการลงจุดแสดงตําแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตําแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบ้าน
16. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเขตบางซื่อไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
17. ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได้
     - ร้อยละความสําเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
     - ร้อยละของการบังคับภาษี​