Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
​ประจำปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O1 โครงสร้างหน่วยงาน คลิกที่นี่
O2 ข้อมูลผู้บริหาร คลิกที่นี่
O3 อำนาจหน้าที่ คลิกที่นี่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน คลิกที่นี่
O5 ข้อมูลการติดต่อ คลิกที่นี่
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O8 Q&A
O9 Social Network Facebook : สำนักงานเขตบางซื่อ
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O10 แผนดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่

การปฏิบัติงาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน) คลิกที่นี่

การให้บริการ
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ของประชาชนผู้มารับบริการ) คลิกที่นี่
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คลิกที่นี่
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คลิกที่นี่
O17 E-Service แอปพลิเคชั่น BMAQ บริการทันใจ นัดหมายทันเวลา และแอปพลิเคชั่น กทม. Connect
 

​ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส คลิกที่นี่
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O21 ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คลิกที่นี่
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิกที่นี่
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คลิกที่นี่
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คลิกที่นี่
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คลิกที่นี่

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คลิกที่นี่

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คลิกที่นี่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี คลิกที่นี่
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส คลิกที่นี่
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ คลิกที่นี่
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม คลิกที่นี่
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต คลิกที่นี่
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน คลิกที่นี่
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คลิกที่นี่
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คลิกที่นี่