Main Menu
BANGKOK PORTAL


(023)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓