Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลทั่วไปความหมายของสัญลักษณ์
 
กังหันลม หมายถึง โรงสี ซึ่งในสมัยก่อนมีอยู่ในถนนสีลม
จำนวนกังหันทั้ง ๕ หมายถึง เขตบางรักประกอบด้วย ๕ แขวง
                                     ได้แก่ แขวงสีลม แขวงสุริยวงศ์ แขวงสี่พระยา แขวงบางรักและแขวงมหาพฤฒาราม
ดอกรัก หมายถึง สำนักงานเขตบางรัก
ผืนธงสีม่วง คือ สีประจำเขตบางรัก
 
คำขวัญสำนักงานเขตบางรัก
 
 
“เขตเศรษฐกิจ แท้จริง
โซนนิ่ง สถานบริการ
ถิ่นตำนาน แห่งความรัก
ย่านที่พัก โรงแรมหรู
แหล่ง เรียนรู้ โรงเรียนดัง”
บางรัก บาง...รักประชาชน
 
 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขต
สำนักงานเขตบางรัก เลขที่ ๕ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

พื้นที่
          สำนักงานเขตบางรัก มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๕.๕๓๖ ตารางกิโลเมตร โดยแยกเป็นพื้นที่ แต่ละแขวงได้ดังนี้
          ๑. แขวงบางรัก มีพื้นที่ ๐.๖๘๙ ตารางกิโลเมตร
          ๒. แขวงมหาพฤฒาราม มีพื้นที่ ๐.๘๘๙ ตารางกิโลเมตร
          ๓. แขวงสี่พระยา มีพื้นที่ ๑.๐๖๔ ตารางกิโลเมตร
          ๔. แขวงสีลม มีพื้นที่ ๒.๐๗๔ ตารางกิโลเมตร
          ๕. แขวงสุริยวงศ์ มีพื้นที่ ๐.๘๒๐ ตารางกิโลเมตร


อณาเขต
          ทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดกับ เขตปทุมวัน มีถนนพระรามที่ 4 ฝากใต้เป็นเส้นแบ่งเขต
          ทิศใต้ ติดกับ เขตสาทร มีคลองสาทรเป็นเส้นแบ่งเขต
          ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับ เขตสัมพันธ์วงศ์ มีคลองผดุงกรุงเกษมเป็นเส้นแบ่งเขต
          ทิศตะวันตก ติดกับ เขตคลองสาน มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต
 
แผนที่แสดงที่ตั้ง สำนักงานเขตบางรัก
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2561