Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายการคลัง

          ฝ่ายคลังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การจัดหาพัสดุ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของสำนักงานเขต การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย จัดทำบัญชีรับ - จ่ายเงิน และบัญชีทะเบียนทรัพย์สินของสำนักงานเขต ฯลฯ เป็นต้น ในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อได้แก่
1.การรับประกันซองข้อมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หลักเกณฑ์
          เมื่อมรการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหรือจ้าง ผู้เสนอราคาจะต้องนำหลักประกันซองอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1.เงินสด
2.เช็คที่ธนาคารรับรอง หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้ในเช็คนั้นชำระต่อกรุงเทพมหานครหรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน 3 วันทำการ (ไม่รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า)
3.หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศที่กรุงเทพมหานครเชื่อถือตามแบบของกรุงเทพมหานคร
4.พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบ แล้วอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด
ทั้งนี้ให้กำหนดจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างในคราวนั้น
สถานที่ติดต่อ
          ตามที่กำหนดไว้ในประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นของงานใด เช่น กรณีเป็นเรื่องของฝ่ายโยธา ให้ติดต่อฝ่ายโยธา สำนักงานเขตที่มีหน้าที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ฯลฯ เป็นต้น

2.การถอนเงินประกันซองประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หลักเกณฑ์
1.เมื่อทราบผลการประมูลในวันเสนอราคาประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าประมูลไม่ได้ ก็ขอถอนจากคณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันรุ่งขึ้น เว้นแต่คณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เห็นว่าควรให้ยึดไว้เพื่อรอการอนุมัติก็ให้ขอถอนในภายหลัง
2.สำหรับผู้ที่อยู่ในข่ายจะได้รับพิจารณาจะคืนให้หลังวันลงนามในสัญญาคือเมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างได้มีคำสั่งเด็ดขาดให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เข้าประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รายใดแล้ว เรียกให้ผู้เข้าประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รายนั้นมาลงนามในสัญญาสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นเจ้าของกิจการ
2.กรณีผู้เป็นเจ้าของกิจการไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ อาจมอบหมายบุคคลอื่นมาทำการแทน โดยต้องนำบัตรประจำตัวของผู้เป็นเจ้าของกิจการ บัตรประจำตัวของผู้ได้รับมอบและหนังสือมอบอำนาจ
3.เอกสารที่เจ้าหน้าที่การเงินให้เป็นหลักฐานในการรับประกันซองค่าธรรมเนียมในการถอนเงินประกันซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ
สถานที่ติดต่อ
หน่วยงานที่ได้ยื่นหลักประกันซองไว้ เช่น ยื่นไว้ที่ฝ่ายโยธา ก็ให้ติดต่อขอถอนเงินประกันซองจากฝ่ายโยธา เป็นต้น

3.การรับหลักประกันสัญญา
หลักเกณฑ์
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ซื้อหรือจ้าง เมื่อได้รับแจ้งให้มาทำสัญญาต้องยื่นหลักประกันสัญญาอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1.เงินสด
2.เช็คที่ธนาคารรับรอง หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้ในเช็คนั้นชำระต่อกรุงเทพมหานครหรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน 3 วันทำการ
3.หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่กำหนด
4.พันธบัตรรัฐบาลไทย เป็นจำนวนเงินในอัตราไม่น้องกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาพัสดุที่ตกลงซื้อหรือจ้างกับหน่วยงานที่ดำเนินการซื้อหรือจ้าง
สถานที่ติดต่อ
          ตามหนังสือของหน่วยงานที่แจ้งไป เช่น ฝ่ายโยธาได้มีหนังสือแจ้งให้นำหลักฐานมาทำสัญญา ก็ให้นำหลักประกันสัญญามาติดต่อทำสัญญากับฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตนั้น

 
1.การถอนเงินประกันสัญญา
หลักเกณฑ์
หลังจากวันส่งของถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา หรือวันที่รับมอบงานแล้วพ้นภาระผูกพันตามสัญญาผู้ยื่นหลักประกันสัญญาสามารถของถอนหลักประกันสัญญาคืนได้
2.การรับเงินค่าซื้อวัสดุหรือค่าจ้างทำของ
หลักเกณฑ์
งบ กทม.
          ผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสร็จบริบูรณ์ให้มารับเงินค่าสินค้าหรือค่าจ้างเหมา ที่ฝ่ายการคลังเมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักการคลังกรุงเทพมหานคร ให้โอนเงินที่มาจ่ายที่ฝ่ายการคลังสำนักงานเขต
งบ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
          ผู้ขายหรือผู้รับจ้างติดต่อขอรับเงินที่กองการเงินสำนักงานการคลัง
3.การรับเงินภาษีและเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าภาษี ได้แก่
  • ภาษีโรงเรือน
  • ภาษีบำรุงท้องที่
  • ภาษีป้าย
ผู้ชำระเงินติดต่อที่ฝ่ายรายได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำนวณภาษี พร้อมเขียนใบนำชำระเงิน ซึ่งผู้เสียภาษีจะต้องนำมายื่นพร้อมกับชำระเงินที่ศูนย์ Bangkok Service Center
ค่าธรรมเนียม ได้แก่
  • ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
  • ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร
  • ใบอนุญาตสถานที่แต่งผม
  • ใบอนุญาตผู้รับจ้างแต่งผม
  • ใบอนุญาตการทำน้ำแข็งเพื่อการค้า
  • ใบอนุญาตตลาดเอกชน
ผู้ชำระเงินติดต่อที่ฝ่ายรายได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำนวณภาษี พร้อมเขียนใบนำชำระเงิน ซึ่งผู้เสียภาษีจะต้องนำมายื่นพร้อมกับชำระเงินที่ศูนย์ Bangkok Service Center
การขอรับเงินจากฝ่ายการคลัง ต้องมีเอกสารดังนี้
1.ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน ใบมอบฉันทะรับเงิน
2.กรณีมอบอำนาจ
2.1หนังสือมอบอำนาจ
2.2สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ                                              
2.3หนังสือจดทะเบียนห้างร้าน
 
ติดต่อฝ่ายการคลัง อาคาร3ชั้น ชั้น3 เบอร์โทร. 0-2236-4775, 0-2236-2352
ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 13 มิถุนายน 2560