Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายเทศกิจ


สามารถติดต่อได้ทั้งในวันและเวลาราชการและวันหยุดราชการ โดยนำหลักฐานมาติดต่อ ดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กระทำผิด
2.หลักฐานที่ทางราชการออกให้
2.1ทก.04 บัญชียึดสิ่งใดๆ ในกรณีอื่นๆ (นอกจากอาคารหรือสาธารณะต่างๆ)
2.2ทก.41 บันทึกการจับกุม
2.3เงินค่าเปรียบเทียบปรับส่วนกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ เช่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.2535 กรณีที่มีอัตราโทษปรับควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 ซึ่งมีโทษปรับ และโทษจำคุก ฝ่ายเทศกิจจะเป็นผู้ประสานการดำเนินคดีกับสถานีตำรวจท้องที่ ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด หรือหากท่านพบเห็นการกระทำผิด หรือได้รับความเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการละเมิดกฎหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ท่านสามารถแจ้งเหตุต่างๆได้หลายวิธี เช่น
1.แจ้งด้วยตนเอง โดยทำเป็นหนังสือ พร้อมรวบรวมหลักฐานต่างๆเท่าที่ทำได้ เช่น ชื่อ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ลักษณะแห่งความผิด พฤติการณ์ต่างๆที่ได้กระทำผิด ความเสียหายที่ได้รับ ชื่อแบะรูปพรรณของผู้กระทำผิด
2.แจ้งทางโทรศัพท์ ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ในเหตุต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเลขโทรศัพท์ 0 -2236 - 7278

 
นอกจากภารกิจหลักที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอีก คือ
1.การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ได้จัดสายตรวจเดินเท้า สายตรวจจักรยาน สายตรวจจักรยานยนต์ และรถยนต์ สายตรวจประชาสัมพันธ์ ตรวจตราสอดส่องดูแล และจับกุมผู้ที่กระทำฝ่าฝืน
2.การแก้ไขปัญหาที่สภาวะแวดล้อมทางด้านฝุ่นละออง ควัน เสียง เช่น การตรวจจับรถควันขาว ควันดำ รถบรรทุกไม่มีผ้าใบปิดปกคลุม การจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์ในอาคาร ตลอดถึงการก่อสร้างอาคารที่ไม่มีผ้าใบปิดปกคลุม
3.การเสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น การป้องกันอุบัติภัย อาสาจราจรฯ


ติดต่อฝ่ายเทศกิจ อาคาร3ชั้น ชั้น2 เบอร์โทร. 0-2236-7278 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 13 มิถุนายน 2560