Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายปกครอง

          รับผิดชอบเกี่ยวกับการสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงินและพัสดุ การบริหารบุคคล การรับรองบุคคลและเรื่องราวต่างๆ งานณาปนกิจสงเคราะห์ งานทะเบียนมูลนิธิ งานทะเบียนมัสยิด งานทะเบียนสมาคม งานทะเบียนศาลเจ้า งานทะเบียนพินัยกรรม จดทะเบียนพาณิชย์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การปกครองท้องที่ การเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์ การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การจัดทำแผนพัฒนาเขต งานด้านสารสนเทศ การรับ-ส่งวิทยุของเขต การดูแลรักษาสถานที่และยานพาหนะส่วนกลาง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
การรับรองบุคคลและเรื่องราวต่างๆ
1.รับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
2.รับรองลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ
3.การรับรองสถานที่เกิด
4.รับรองสถานะบุคคล เพื่อรับอุปการะผู้พ้นโทษ
5.รับรองความประพฤติ
6.รับรองกรณีให้ความยินยอมไปต่างประศ
7.รับรองว่าบุคคลยังมีชีวิตอยู่ เพื่อไปรับบำนาญ
8.รับรองว่าได้รับเงินค่าเลี้ยงดูจากบุตรหรือผู้ส่งเงินในต่างประเทศ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการลดภาษีเงินได้
9.รับรองสถานะทางครอบครัวของคนที่ไปทำงานในต่างประเทศ
10.การสอบสวนเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลกรณีอื่นๆ
การรับรองบุคคล มอบอำนาจไม่ได้ ยกเว้นในกรณี
1.รับรองว่าบ้านถูกไฟไหม้
2.รับรองสถานภาพทางการสมรส
หลักฐานที่ต้องใช้
1.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสำเนา
2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ฉบับจริงพร้อมสำเนา
3.ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ฉบับจริงพร้อมสำเนา (ถ้ามี)
4.ใบสำคัญการสมรส ฉบับจริงพร้อมสำเนา (ถ้ามี)
5.เอกสารที่จะให้รับรอง และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.พยานบุคคลอย่างน้อย 2 คน พร้อมด้วย
-บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสำเนา
-ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ฉบับจริงพร้อมสำเนา
-ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ฉบับจริงพร้อมสำเนา (ถ้ามี)
กรณียกเว้นไม่ต้องใช้พยานบุคคลคือ เรื่องรับรองลายมือชื่อกรณีให้ความยินยอมบุตรเดินทางไปต่างประเทศ และรับรองฐานะของบุคคลเพื่อรับอุปการะผู้พ้นโทษ
 
การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เอกสารประกอบเรื่อง
1.คำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ตามแบบ ส.ฌ.1 และต้องมีผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน ลงนามในคำขอจำนวน 2 คน
2.ข้อบังคับของสมาคม จำนวน 3 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งทุกคน ตามแบบ ส.ฌ.2
4.แผนผังแสดงที่ตั้งของสำนักงานสมาคม
5.หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสมาคม
6.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล สำเนาใบสำคัญการสมรส ฯลฯ

 
การจดทะเบียนพินัยกรรม
หลักฐานที่ต้องใช้
1.บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
2.เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จะทำพินัยกรรม
3.หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

 
การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
หลักฐานที่ต้องใช้
ผู้ขอจัดตั้งมูลนิธิยื่นคำขอตามแบบ ม.น.1 ณ สำนักงานเขตที่สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิจะตั้งขึ้น พร้อมเอกสารหลักฐานจำนวน 3 ชุด (เอกสารทุกอย่างรับรองสำเนาถูกต้อง) คือ
1.รายชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรายการทรัพย์สินที่จะจัดสรรสำหรับมูลนิธิ
2.รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิทุกคน
3.ข้อบังคับของมูลนิธิ
4.หนังสือคำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินแกมูลนิธิ
5.สำเนาพินัยกรรมกรณีที่การขอจดทะเบียนมูลนิธิเกิดโดยผลของพินัยกรรสม
6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐหรือรัฐวิสาหกิจออกให้ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของทรัพย์สินตามข้อ 1 และกรรมการตามข้อ 2 ทุกคน
7.แผนผังโดยสังเขป แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง (ถ้ามี)
8.หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ตามข้อ 7 โดยต้องแสดงหลักฐานหนังสืออนุญาตจากเจ้าของสถานที่ พร้อมด้วยหลักฐานแสดงกรรมสิทธ์หรือสิทธิในการครอบครองของผู้มีอำนาจอนุญาต เช่น โฉนดที่ดิน หลักฐานการซื้อขาย
9.สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งมูลนิธิ

 
การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
หลักฐานที่ต้องใช้
ผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกันยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.1 ณ สำนักงานเขตที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมจะตั้งขึ้น พร้อมด้วยเอกสานหลักฐานจำนวน 3 ชุด คือ
1.ข้อบังคับของสมาคม
2.รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ที่จะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 คน
3.รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม
4.สำเนารายงานการประชุมก่อตั้งสมาคม
5.แผนผังโดยสังเขป แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง (ถ้ามี)
6.หนังสืออนุญาตจากเจ้าของสถานที่ พร้อมด้วยหลักฐานแสดงกรรมสิทธ์หรือสิทธิในการครอบครองของผู้มีอำนาจอนุญาต เช่น โฉนดที่ดิน หลักฐานการซื้อขาย สัญญาเช่า เป็นต้น สำหรับกรณีใช้สถานที่ราชการเป็นที่ตั้งสมาคม ให้ผู้มีอำนาจของส่วนราชการนั้นเป็นผู้อนุญาต
7.สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่จะเป็นสมาชิกและผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม กรณีเป็นบุคคลที่ไม่มีหลักฐานตามที่กำหนด เช่น ต่างด้าว หรือพระภิกษุ เป็นต้น ให้ใช้หลักฐานอื่นแสดงสถานภาพของบุคคล และถิ่นที่อยู่
8.สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม หรือองค์กรตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ ในกรณีที่สมาคมที่ขอจดทะเบียน มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ ระเบียบประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมฝ่ายหญิง หรือสตรี

 
การจดทะเบียนพาณิชย์
                กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ กิจการที่ผู้ประกอบการพาณิชย์ซึ่งหมายถึงบุคคลธรรมดา (เจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือนิติบุคคลต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทยที่มีกิจการขายสินค้าหรือการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้า หรือการประกอบหัตถกรรมไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้น ในวันหนึ่งวันใดขายได้เงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขาย มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ มีเอกสารดังนี้
1.คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
2.หลักฐานประกอบการขอ
-สำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศ ใบอนุญาตทำงานในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
-หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
-หนังสือสัญญาเช่าพื้นท่ประกอบกิจการ (ถ้ามี)
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มีเอกสารดังนี้
1.คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
2.หลักฐานประกอบการขอ
-สำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
-ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบแจ้งความกรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
-หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศหรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการใน
กรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศหรือกรรมการ
-หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
การจดทะเบียนยกเลิก มีเอกสารดังนี้
1.คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
2.หลักฐานประกอบการขอ
-สำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
-ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบแจ้งความกรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
-หนังสือรับฝากบัญชี และเอกสารประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
-สำเนาใบมรณะบัตรของผู้ประกอบกิจการ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรม (ถ้ามี)
-หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

 
ติดต่อฝ่ายปกครอง อาคาร5ชั้น ชั้น2 เบอร์โทร. 0-2236-1395 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 13 มิถุนายน 2560