Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

1.กรณีขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุที่ประสงค์รับเบี้ยยังชีพต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
 • มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตบางรัก
 • ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใดจากภาครัฐ
หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
 • ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
 • สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร
2.กรณีขอรับเบี้ยความพิการ
 • มีสัญชาติไทย
 • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
 • มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตบางรัก
 • ไม่เป็นบุคคลอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตรคนพิการพร้อมสำเนา
 • บัตรประจำตัวผู้พิการพร้อมสำเนา
 • ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
 • สำเนาหน้าบัญชี สมุดเงินฝากธนาคาร
3.กรณีต้องการความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา
มีหลักเกณฑ์ในการขอรับทุนการศึกษา ดังนี้
 • มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต ตามทะเบียนบ้าน
 • กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงปริญญาตรี และมีหนังสือรับรองของสถานศึกษา
 • อายุไม่เกิน 25 ปี บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ประสบภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ตาย ถูกทอดทิ้ง สาบสูญ ติดโทษจำคุกหรือเหตุอื่นจนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้
หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตรพร้อมสำเนา
 • ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
 • หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
4.กรณีขอรับทุนประกอบอาชีพ
มีหลักเกณฑ์การขอรับทุนประกอบอาชีพ ดังนี้
 • มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจน เพราะเหตุหัวหน้าครอบครัวหรือผู้หาเลี้ยงครอบครัวตาย ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือเหตุอื่นจนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวตามอัตภาพได้
หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
 • บัตรประจำตัวผู้พิการพร้อมสำเนา
 • ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
5.กรณีขอรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล
มีหลักเกณฑ์การขอรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล ดังนี้
 • มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจน และไร้ที่พึ่ง
หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตรพร้อมสำเนา
 • ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
 • หนังสือรับรองจากโรงพยาบาล
6.กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิต ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 • มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
 • มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • กรณีผู้สูงอายุอยู่ในชุมชน ต้องให้ประธานชุมชนเป็นผู้รับรอง โดยใช้หลักฐานดังนี้
  1. สำเนาบัตรกรรมการชุมชน
  2.หนังสือแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการชุมชน (กช.12) พร้อมรับรองสำเนา
 • กรณีอยู่นอกชุมชน ให้เจ้าพนักงานปกครองเป็นผู้รับรอง
เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับเงิน
 • ใบมรณะบัตรของผู้สูงอายุฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  (ยื่นเรื่องภายใน 30 วันหลังจากออกใบมรณะบัตร)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอรับเงิน พร้อมสำเนา
 • ทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอรับเงิน พร้อมสำเนา
7.กรณีประสบปัญหาด้านการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
เอกสารที่นำมาประกอบขอรับความช่วยเหลือ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
8.กรณีประสบปัญหา / พบเห็นเด็กต้องได้รับการสงเคราะห์ /คุ้มครอง
เอกสารที่นำมาประกอบขอรับความช่วยเหลือ
 • สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตรเด็ก (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้แจ้ง)


ติดต่อฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ อาคาร5ชั้น ชั้น5 เบอร์โทร. 0-2238-3886 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 13 มิถุนายน 2560