Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

การเก็บขยะมูลฝอย
1.การเก็บขยะมูลฝอยครัวเรือนจากบ้านผักอาศัย ห้างร้านต่างๆ สถานที่ของรัฐ และเอกชนในพื้นที่เขต จัดเก็บขยะพิษ เช่น หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสี
2.การกวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยต่างๆ และบริเวณที่เป็นที่สาธารณะให้สะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3.ตรวจสอบ และเก็บป้ายหรือแผ่นประกาศที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ประชาชนนำมาติดตั้งไว้บริเวณเสาไฟ ป้ายรถเมล์ ทางเท้า และบริเวณอื่นๆ ที่เป็นที่สาธารณะให้สะอาดเรียบร้อย
4.บริการเก็บของเหลือใช้ของประชาชนในพื้นที่เขต
5.พัฒนาความสะอาดถนน ตรอก ซอย หรือตามที่ว่างริมทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
6.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง

การปลูก และบำรุงต้นไม้
1.ปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ในถนนสายหลัก สายรอง สวนหย่อม และเกาะกลางถนน
2.รับแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญเกี่ยวกับต้นไม้หักโค่น ต้นไม่รถรุงรัง
3.โดยดำเนินการตามระเบียบ

การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
1.ให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลตามบ้านพักอาศัย บริษัท ห้องร้านต่างๆ ในพื้นที่เขต
2.ขอรับริการขนถ่ายสิงปฏิกูลได้ด้วยตนเอง ที่ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2234-3609
ค่าธรรมเนียมการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ตามข้อบัญญัติ กทม. ปี2546 และ 2548)
1.การเก็บและขนอุจจารระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ
1.1เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อๆไปลูกบาศก์เมตรละ 250
1.2.เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 150 บาท
1.3.เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร
2.ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
2.1ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจำรายเดือน
2.1.1วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ 20 บาท
2.1.2วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ 20 ลิตร หรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร เดือนละ 40 บาท
2.1.3วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ 2,000 บาท
2.2ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว
2.2.1ครั้งหนึ่งๆไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ 150 บาท
2.2.2ครั้งๆหนึ่งๆเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 150 บาท
 
ติดต่อฝ่ายรักษาความสะอาดฯ อาคาร5ชั้น ชั้น4 เบอร์โทร. 0-2234-3609 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.